Objednávka zboží

 
1. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem a s reklamačním řádem. 

2. Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné. 

3. Každá objednávka bude ihned po odeslání potvrzena formou e-mailové zprávy. Ta bude zaslána na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při registraci (objednávce) a bude obsahovat tyto informace: údaje o zákazníkovi, dodací adresu, údaje o objednaném zboží, počet kusů objednaného zboží, atd. Toto potvrzení posílá server automaticky. 

4. V případě, že zboží není skladem nebo z jiného důvodu nebude možné dodržet požadovaný termín dodání, bude zákazník kontaktován telefonicky nebo e-mailem s návrhem náhradního termínu dodání. O odeslání zboží či o jeho připravení bude zákazník informován e-mailem nebo telefonicky, na základě čísla objednávky.

5. Uvádějte při registraci (objednávce) i telefonický kontakt!

6. Pokud zákazník po přijetí potvrzení objednávky zjistí, že je některý z údajů chybný nebo nedostatečně vyplněný je jeho povinností sdělit tuto skutečnost co nejdříve prodávajícímu. Nejlépe e-mailem na adresu info@krabcycles.cz. Zákazník napíše do předmětu zprávy "Oprava objednávky" a do jejího těla číslo objednávky a správné údaje. 

7. Zákazník se může o stavu své objednávky informovat pomocí služby sledování stavu objednávek. 
 

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení 


Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura, která může u některých výrobků zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci a druhu zboží). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list, je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána. 


2. Záruční podmínky 


a) Délka záruky je (mimo jiné) uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto záručního listu. 

b) Je-li závada na zboží opravitelná u zákazníka či v autorizovaném servisu, je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska. Zboží musí být  v úplném stavu. Ke každé položce musí být připojena kopie dokladu o koupi a přesný popis závad a četnost výskytu. 

c) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
- zboží bylo poškozeno živly
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
- zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN


3. Reklamační podmínky 


Reklamace vyřizují autorizovaná servisní střediska, jejichž seznam je přiložen v dokumentaci ke zboží . V případě, že seznam není přiložen, sdělí nejbližší středisko prodejce

 

2. Prodloužená záruka

 

Na některé výrobky poskytuje výrobce prodlouženou záruku. Poskytnutí této záruky se řídí podmínkami uvedenými v záručním listě výrobku. Posouzení oprávněnosti reklamace v případě prodloužené záruky je plně v kompetenci výrobce.

 

Odstoupení od objednávky - STORNO


Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět plnou částku předem dohodnutým způsobem. Rozhodně však před odesláním zboží kontaktujte pracovníky Krabcycles.cz na adrese info@krabcycles.cz. Upozorňujeme, že zásilky na dobírku nepřebíráme! 

Jelikož prodávající při odeslání objednávky zákazníkovi neúčtuje plnou cenu za dopravu zboží, vymiňuje si právo účtovat tento rozdíl při vrácení zboží. Tato částka bude odečtena od částky kterou prodávající vrací zákazníkovi. 

Kupující nemůže, podle odstavce 7 občanského zákoníku č.367/2000, odstoupit od kupní smlouvy: 

1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, 

2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, 

3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, 

4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, 

5. na dodávku novin, periodik a časopisů
 
6. spočívajících ve hře nebo loterii 
 

Rozpor s kupní smlouvou

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou , který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci. 

Práva a povinnosti prodávajícího

 

1. Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co možná nejbližší době. Pokud prodávající nebude moci expedovat zboží (z důvodu vyprodání zásob a podobně…), uvědomí zákazníka, nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí závazné objednávky, o situaci a nabídne mu náhradní řešení. 

2. Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a dodací list a předat je zákazníkovi. 

3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. 

4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (z důvodu vyprodání zboží a podobně…), nedohodne-li se s zákazníkem na novém plnění. 

5. Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za škody způsobené ztrátou přihlašovacího jména a hesla. 

6. V případě, že zákazník uhradí platbu za objednávku před dodáním zboží a prodávající nebude schopen tuto objednávku uskutečnit, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu neprodleně plnou částku zpět. 

 

Práva a povinnosti kupujícího

 

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. 

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. 

3. Kupující je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu, které vyplnil při registraci. 

4. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny a po jeho převzetí. 

 

Bezpečnostní ujednání - ochrana osobních údajů

 

Provozovatel internetového obchodu Krabcycles.cz prohlašuje a zavazuje se, že Vaše osobní údaje budou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání zboží) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem. Určuje podmínky prodeje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (Krabcycles.cz) a kupujícího (zákazník).